• Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

logo-glavni-sve-1

Výstava „Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska“

Slovenské kultúrne centrum Našice a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru zo Slovenska zorganizovali na 1. poschodí Vlastivedného múzea Našice dňa 3. februára vernisáž výstavy pod názvom „Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska“. 

izlozbasluk1

Úvodným slovom zúčastnených privítala riaditeľka múzea Silvija Lučevnjaková, ktorá  vyjadrila potešenie, že sa práve v priestoroch Vlastivedného múzea môže uskutočniť táto nádherná výstava, ktorá ukazuje, ako sa iné národy, v tomto prípade slovenský národ, starajú o svoje dedičstvo. V mene Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Zväzu Slovákov v Chorvátsku a mesta Našice všetkých prítomných pozdravila Branka Baksová.  Z vystaveného materiálu vyzdvihla obľúbený slovenský tradičný nástroj fujaru, na ktorej sa v Chorvátsku najprv začalo hrať práve v Markovci. Pani Baksová pozvala všetkých, aby navštívili prezentované destinácie a zaujímavosti. 

V mene organizátora všetkým za úspešnú spoluprácu poďakovala riaditeľka Slovenského kultúrneho centra  Našice Sandra Kraljová Vukšićová. Zaželala, aby všetci, ktorí si budú pozerať túto výstavu, uznali jej hodnotu a usilovnosť SKC Našice priblížiť slovenský jazyk a kultúru občanom mesta Našice a okolia. 

izlozbasluk2

 

Výstavu pripravilo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru zo Slovenska, odborné pracovisko Slovenského ľudového umeleckého kolektívu. Hlavnou úlohou tohto centra sú aktivity súvisiace s implementáciou Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Vlády Slovenskej republiky.

Výstava predstavuje jeden z výsledkov implementácie uvedených koncepcií – predstavuje 11 kultúrnych prvkov, ktoré sa nachádzajú na Reprezentatívnom zozname nehmotného dedičstva Slovenska (fujara, modrotlač, horehronský viachlasný spev...). Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru zo Slovenska je autorom Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, čo výstava takisto zahŕňa, keď ide o školy remesiel, ktoré organizuje veľmi uznávaná organizácia Ústredie ľudovej umeleckej výroby. 

Výstava s podporou mesta Našice a Vlastivedného múzea Našice trvá do 24. februára 2017.

Dobrodošlicu nazočnima poželjela je ravnateljica muzeja Silvija Lučevnjak istaknuvši kako joj je drago što se upravo u prostoru Zavičajnog muzeja može pogledati ova prekrasna izložba i vidjeti kako se i drugi narodi, u ovom primjeru slovački narod, skrbe o svojoj baštini. U ime Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Saveza Slovaka u RH i Grada Našica sve nazočne pozdravila je Branka Baksa. Iz ove izložbe – rekla je – vidi se kako Slovačka brine o svojoj baštini, a iz svega prikazanog najdraži joj je primjer slovačkog tradicionalnog instrumenta fujare, koja se u Hrvatskoj najprije počela svirati upravo u Markovcu. Pozvala je sve da posjete prikazane destinacije i zanimljivosti. Na dolasku je – u ime organizatora – zahvalila ravnateljica Slovačkog centra za kulturu Našice – Sandra Kralj Vukšić. Poželjela je da svi koji budu pogledali ovu izložbu prepoznaju njenu vrijednost i nastojanje Kulturnog centra da približi slovački jezik i kulturu.

Izložbu je pripremio Centra za tradicijsku narodnu kulturu iz Slovačke, stručno tijelo Slovačkog narodnog umjetničkog kolektiva. Primarna uloga ovog centra su aktivnosti vezane za implementaciju Dogovora UNESC-a o zaštiti nematerijalne kulturne baštine kao i aktivnosti vezane za implementaciju Koncepcije skrbi za tradicijsku narodnu kulturu Vlade Republike Slovačke. Izložba predstavlja jedan od rezultata implementacije spomenutih koncepcija – predstavlja svih 11 kulturnih dobara, koja se nalaze na Reprezentativnom popisu nematerijalne kulturne baštine Slovačke (fujara, modrotisak, horehronsko višeglasno pjevanje...). Organizacija Centar za tradicijsku narodnu kulturu iz Slovačke autor je Popisa najboljih načina očuvanja nematerijalne kulturne baštine Slovačke, što također izložba obuhvaćen, a riječ je o školi zanata koju provodi vrlo cijenjena organizacija ÚĽUV (Centar narodne umjetničke izrade).

Izložba pod pokroviteljstvom Grada Našice i Zavičajnog muzeja Našice traje do 24. Veljače 2017.Anketa

STRÁNKA JE:Výsledky

HĽADAŤ

(c) www.sokoli.hr